Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2019-04-08

(6 st medlemmar närvarande)

 

§1.         Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

 

Mötets öppnande

§2.         Inga fullmakter hade inkommit.

 

 

Fullmakter

§3.         Börje Nilsson valdes till ordförande att leda årsmötet.

 

 

Mötesordförande

§4.         Lars Larsson valdes till sekreterare för årsmötet.

 

 

Mötessekreterare

§5.         Ronny Fogelberg och Anders Tikkanen valdes att jämte ordföranden justera dagens             protokoll.

 

 

Justerare

§6.         Beslutades att årsmötet var behörigen utlyst.

 

 

Mötets utlysande

§7.         Inga övriga frågor förelåg.

 

Anmälan övriga frågor

 

§8.         Dagordningen godkändes.

 

 

Godkännande av dagordning

 

§9.         Föregående årsmötesprotokoll 2018-04-23 godkändes och lades till handlingarna.

 

 

Föregående protokoll

 

§10.       Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för verksamhetsåret 2018 redovisades,         godkändes och lades till handlingarna (bifogas).

 

 

Verksamhets-

berättelse

§11.       Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes.

 

 

Revisionsberättelse

§ 12.      Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet beslutade             att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

 

 

Ansvarsfrihet

§13        Till ordförande för 2019 valdes Börje Nilsson (omval).

 

 

Val av ordförande

§14.       Till styrelseledamöter på två år valdes Lars Larsson (omval) och Jan-Erik Jonsson          (omval).

 

 

Val av styrelse- ledamöter

§15.       Till styrelsesuppleanter på två år valdes Gunnar Axelsson (omval) och Bosse Björklund        (omval).

 

 

Val av styrelse- suppleanter

 

§16.       Till revisor på två år valdes Evert Andersson (omval).

 

 

Val av revisorer

§17.       Till ledamot i valberedningen på två år valdes Gunde Gustavsson (omval).

 

 

Val av val-beredning

 

§18.       Kassören redovisade förslag till budget för år 2019 (bifogas).  

              Budgeten godkändes och årsavgiften fastställdes till oförändrade 500 kr.

 

Budgetförslag

Medlemsavgiften betalas in senast 2019–05–31 (500 kr)

Gruppavtalet betalas in senast 2019-03-31 och 2019-09-30 (675 kr/gång)

 

 

 

 

§19.       Inga motioner har inlämnats.

 

 

Motioner

 

§20.       Ingen information finns.

 

 

Info från styrelsen

§21.       Övriga frågor

 

 

Övriga frågor

 

§22.       Ordföranden tackade deltagande medlemmar för visat intresse och avslutade årsmötet,           varefter kaffe serverades.

 

 

Årsmötets avslutande

 

 

Vid protokollet                                        Justeras

 

Lars Larsson                                            Ronny Fogelberg                             Anders Tikkanen

Lars Larsson                                            Ronny Fogelberg                             Anders Tikkanen

Sekr      

 

Börje Nilsson

Börje Nilsson

Ordf